Инвестиционно банкиране


* * *

14.01.2019 г.

На свое заседание от 04.01.2019 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „ЕКИП-98 Холдинг“ АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 600 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 15 лева всяка.

Проспект за първично публично предлагане на 600 000 (шестстотин хиляди) броя акции от увеличението на капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД, част I Резюме

Проспект за първично публично предлагане на 600 000 (шестстотин хиляди) броя акции от увеличението на капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД, част II Регистрационен документ

Проспект за първично публично предлагане на 600 000 (шестстотин хиляди) броя акции от увеличението на капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД, част III Документ за предлаганите ценни книжа

Съобщение по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

* * *

15.11.2018 г.

На свое заседание от 15.11.2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Загора Фининвест“ АД, гр. Стара Загора. Емисията е в размер на 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с фиксирана проста годишна лихва в размер на 5,40%, платимa на 6-месечен период, с дата на емитиране 29.03.2017 г. и дата на падеж 29.03.2025 г.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на Загора Фининвест АД, ISIN: BG2100006175, част I Резюме

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на Загора Фининвест АД, ISIN: BG2100006175, част II Регистрационен документ

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на Загора Фининвест АД, ISIN: BG2100006175, част III Документ за предлаганите ценни книжа

* * *

08.10.2018 г.

Съобщение до инвеститорите за удължаване срока на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Холдинг „Света София“ АД може да намерите тук.

* * *

30.08.2018 г.

АБВ Инвестиции ЕООД е упълномощен инвестиционен посредник по обслужване на публичното предлагане на 5 000 000 боря акции от увеличението на капитала на Холдинг Света София АД.

Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец при ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен Депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.

Заявки се приемат в офиса на ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД от 10:00 до 16:00 часа. За контакти тел. 052 601 594, e-mail: draganov@abvinvest.eu и office@abvinvest.eu.

Образец на заявката за записване може да намерите тук.

* * *

21.08.2018 г.

На свое заседание от 14.08.2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от Холдинг „Света София“ АД. Емисията е в размер до 5 000 000  броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3,60 лева всяка една. Акциите ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на Холдинг „Света София“ АД съгласно решение от 06.06.2018 г. на съвета на директорите на дружеството.

Съобщение по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

Проспект за първично публично предлагане на 5 000 000 (пет милиона) броя акции от увеличението на капитала ISIN BG1100008983, част I Резюме

Проспект за първично публично предлагане на 5 000 000 (пет милиона) броя акции от увеличението на капитала ISIN BG1100008983, част II Регистрационен документ

Проспект за първично публично предлагане на 5 000 000 (пет милиона) броя акции от увеличението на капитала ISIN BG1100008983, част III Документ за предлаганите ценни книжа

* * *

На свое заседание от 06.06.2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия  в размер 10 000 000 (десет милиона) лева, разпределени в 10 000 (десет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка, издадени на 28.12.2017 г. и с падеж 28.12.2025 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5.75% и с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен срок, с ISIN код BG2100030175, издадени от „Алтерон“ АДСИЦ, гр. Варна.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, част I, Резюме

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, част II, Регистрационен документ

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, част III, Документ за предлаганите ценни книжа

* * *

Инструкции за инвестиционните посредници относно подавнето на заявки за процедурата по увеличение на капитала на „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД

Форма образец за ИП

* * *

Коригирано съобщение по чл. 92, ал.1 и 2 от ЗППЦК във връзка с процедура по увеличение на капитала на „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД

Уведомително писмо от „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД

Съобщение по чл. 92. ал.1 и 2 от ЗППЦК

* * *

На свое заседание от 12.01.2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 9 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,80 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.

Съобщение по чл.92, ал.1 и 2 от ЗППЦК

Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала, част I, Резюме

Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала, част II, Регистрационен документ

Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала, част III, Документ за предлаганите ценни книжа

* * *

 

На свое заседание от 18 септември 2017 г. Комисията за финансов надзор взе решение за потвърждаване на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Екип-98 Холдинг” АД.

 

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Екип-98 Холдинг” АД:

„Екип-98 Холдинг” АД, част I на Проспекта, Резюме

„Екип-98 Холдинг” АД, част II на Проспекта, Регистрационен документ

„Екип-98 Холдинг” АД, част III на Проспекта, Документ за предлаганите ценни книжа

* * *

 

На свое заседание от 11 юли 2017 г. Комисията за финансов надзор взе решение за потвърждаване на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД.

Уведомление до Обществеността

 

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД:

„Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, част I на Проспекта, Резюме

„Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, част II на Проспекта, Регистрационен документ

„Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, част III на Проспекта, Документ за предлаганите ценни книжа

* * *