Инвестиционно банкиране


05.07.2024 г.

На свое заседание на 04.07.2024 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 10 000 броя поименни, свободнопрехвърляеми, обикновени, безналични, лихвоносни, обезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100007249, с плаващ годишен лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1.25% (125 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75% и не повече от 5.50% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 20.03.2024 г. и дата на падеж 20.03.2033 г.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ“ АД, ISIN: BG2100007249, част I – Резюме

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ“ АД, ISIN: BG2100007249, част II – Регистрационен документ

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ“ АД, ISIN: BG2100007249, част III – Документ за предлаганите ценни книжа

 

10.05.2024 г.

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „Винпром Хасково“ АД – емитент

Застрахователна полица в полза на „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник на облигационерите, покриваща риска от неплащане по емисия облигации с ISIN BG2100044234 от страна на емитента „Винпром Хасково“ АД – застраховащ

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Винпром Хасково“ АД, ISIN BG2100044234

 

08.02.2024 г.

На свое заседание на 06.02.2024 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Зенит Имоти“ АДСИЦ, гр. София.

Емисията е в размер на 11 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1.25% (125 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75% и не повече от 5.00% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 13.09.2023 г. и дата на падеж 13.09.2032 г., с ISIN BG2100026231.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Зенит Имоти“ АДСИЦ, ISIN: BG2100026231, част I – Резюме

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Зенит Имоти“ АДСИЦ, ISIN: BG2100026231, част II – Регистрационен документ

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Зенит Имоти“ АДСИЦ, ISIN: BG2100026231, част III – Документ за предлаганите ценни книжа

 

18.01.2024 г.

Съобщение за резултатите от приключило търгово предложение към акционерите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД

 

20.12.2023 г.

Търгово предложение от „REHUB“ LTD, Република Кипър, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, на 363 974 броя акции от капитала на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 35.80 лева.

Съобщение по чл.154 от ЗППЦК относно търгово предложение по чл. 149 ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК от мажоритарния собственик „REHUB“ LTD за закупуване на акциите на останалите акционери на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД

Търгово предложение съгласно чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗППЦК за закупуване на всички останали акции на акционерите в „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД

Становище на Съвета на директорите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД

Заявление за приемане на търгово предложение за закупуване на акции на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД

Заявление за оттегляне на търгово предложение за закупуване на акции на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД

 

07.09.2023 г.

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „Сила Холдинг“ АД – емитент

Застрахователна полица в полза на „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник на облигационерите, покриваща риска от неплащане по емисия облигации с ISIN BG2100021232 от страна на емитента „Сила Холдинг“ АД – застраховащ

 

29.08.2023 г.

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР“ АД – емитент

 

10.08.2023 г.

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „СВЕТИ СВЕТИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ“ АД – емитент

 

08.08.2023 г.

На свое заседание от 08.08.2023 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Биоиасис“ АД, гр. София.
Емисията е в размер на 5 000 броя безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1% (100 базисни точки), но общо не по-малко от 3.00% (три процента) и не повече от 5.50% годишно, с дата на емитиране 06.04.2023 г. и дата на падеж 06.04.2031 г., с ISIN BG2100006233.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Биоиасис“ АД, ISIN: BG2100006233, част I Резюме

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Биоиасис“ АД, ISIN: BG2100006233, част II Регистрационен документ

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Биоиасис“ АД, ISIN: BG2100006233, част III Документ за предлаганите ценни книжа

 

15.03.2023 г.

Съобщение за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на 1 300 000 (един милион и триста хиляди) акции на “Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ по чл. 89л, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Решение на СД на “Болкан енд Сий Пропъртис” АДСИЦ от 15.03.2023 г.

Съобщение за удължаване на подписката

 

14.02.2023 г.

Съобщение за резултатите от приключило търгово предложение към акционерите на „Родина Кепитъл“ АД

 

16.01.2023 г.

Търгово предложение от „ДНС ИНВЕСТ“ АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, на 27 994 броя акции от капитала на „Родина Кепитъл“ АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 7.65 лева.

Съобщение по чл.154 от ЗППЦК относно търгово предложение по чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗППЦК от мажоритарния собственик „ДНС ИНВЕСТ“ АД за закупуване на акциите на останалите акционери на „Родина Кепитъл“ АД

Търгово предложение съгласно чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗППЦК за закупуване на всички останали акции на акционерите в „Родина Кепитъл“ АД

Становище на Съвета на директорите на „Родина Кепитъл“ АД

Заявление за приемане на търгово предложение за закупуване на акции на „Родина Кепитъл“ АД

Заявление за оттегляне на търгово предложение за закупуване на акции на „Родина Кепитъл“ АД

 

09.11.2022 г.

Уведомление за успешно приключване на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Черноморски холдинг“ АД

 

28.09.2022 г.

Нов договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ – емитент от 26.09.2022 г.

 

12.09.2022 г.

Съобщение до инвеститорите за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на 1 000 000 (един милион) акции на „Черноморски холдинг“ АД по чл. 89л, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

 

15.08.2022 г.

Заявка за записване на акции от увеличението на капитала на „Черноморски холдинг“ АД

Указания
Записването на нови акции от увеличението на капитала на „Черноморски холдинг“ АД се извършва чрез подаване на писмени заявки до инвестиционните посредници – членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права.

Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в Централен депозитар АД, следва да заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при инвестиционен посредник.

Инвестиционните посредници, приели Заявка за записване на нови акции от увеличението на капитала на „Черноморски холдинг“ АД, уведомяват незабавно „АБВ Инвестиции” ЕООД за постъпилата при тях заявка, като изпратят сканирана, попълнена и подписана “Заявка за записване на акции от увеличението на капитала на „Черноморски холдинг“ АД” на имейл: office@abvinvest.eu, всеки работен ден през времето на подписката от 9:00 до 17:00 часа.

Посочената по-горе Заявка (Заявки) следва да се изпрати на адреса на „АБВ Инвестиции” ЕООД, гр. Варна, п.к. 9000, район „Одесос”, бул. „Княз Борис I” № 7, ет.2, тел.: 052 601 594, за отдел Бек-офис.

 

03.08.2022 г.

На свое заседание от 02.08.2022 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „Черноморски холдинг” АД. Емисията е в размер на 1 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 4 левa и емисионна стойност от 21 лева всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, относно предлагане на акции от увеличението на капитала на „Черноморски холдинг“ АД  

График на Предлагането на акции от увеличението на капитала на „Черноморски Холдинг“ АД

Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Черноморски холдинг“ АД – част I Резюме

Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Черноморски холдинг“ АД – част II Регистрационен документ

Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Черноморски холдинг“ АД – част III Документ за предлаганите ценни книжа

 

18.05.2022 г.

На свое заседание от 17.05.2022 г. Комисията за финансов надзор одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД, гр. София.
Емисията е в размер на 30 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка, с плаващ лихвен процент в размер, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3.50% (350 базисни точки), но общо не по-малко от 3.00% (три процента) годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 16.12.2021 г. и дата на падеж 16.12.2029 г., д ISIN BG2100018212

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД, ISIN: BG2100018212, част I Резюме

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД, ISIN: BG2100018212, част II Регистрационен документ

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД, ISIN: BG2100018212, част III Документ за предлаганите ценни книжа

 

22.03.2022 г.

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „ФИНАНС АСИСТАНС МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ – емитент

* * *

31.12.2021 г.

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „ВАРНА РИЪЛТИС“ ЕАД – емитент

* * *

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „Техноимпортекспорт“ АД – емитент

* * *

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС“ АДСИЦ – емитент    – стар договор

* * *

17.11.2021 г.

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „Селена Холдинг“ АД – емитент

* * *

13.09.2021 г.

Съобщение за резултатите от приключило търгово предложение към акционерите на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ

На основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба №13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, „Велграф Асет Мениджмънт” АД, в качеството си на търгов предложител, отправил търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на всички акции на останалите акционери в „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ, уведомява относно следните резултати от търговото предлагане:

• акционери, приели търговото предложение: 3
• общ брой акции: 97 727

* * *

09.09.2021 г.

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „Асенова крепост“ АД – емитент 

* * *

13.08.2021 г.

Търгово предложение от „Велграф Асет Мениджмънт” АД , гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, на 343 593 броя акции от капитала на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 4.70 лева.

Съобщение по чл.154, ал.1 от ЗППЦК относно търгово предложение по чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗППЦК от мажоритарния собственик „Велграф Асет Мениджмънт” АД за закупуване на акциите на останалите акционери на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ

Търгово предложение съгласно чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗППЦК за закупуване на всички останали акции на акционерите в „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ

Становище на Съвета на директорите на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ

Заявление за приемане на търгово предложение за закупуване на акции на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ

Заявление за оттегляне на търгово предложение за закупуване на акции на „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ

 * * *

01.07.2021 г.

„АБВ Инвестиции“ ЕООД представя на вниманието на всички заинтересовани лица актуален проспект на НДФ „Динамик“, публикуван на 29.06.2021 г.
Национален договорен фонд от затворен тип „Динамик“ е организиран от УД „Стратегия Асет Мениджмънт” АД, като водещ инвестиционен посредник е „АВС Финанс“ АД.

Съобщение по чл. 89т, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Резюме
Регистрационен документ
Документ за предлаганите ценни книжа
Съобщение за удължаване на срока

Презентация на НДФ Динамик

Роуд шоу информация

 

Подробна информация можете да намерите на следните адреси:
http://www.abc-finance.info/новини/

http://strategia-asset.com/notification.html

 * * *

14.05.2021 г.

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД -довереник и „Бългериан еъруейз груп“ ЕАД – емитент

31.03.2021 г.

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД -довереник и „Техноимпортекспорт“ АД – емитент

* * *

15.02.2021 г.
Договор за изпълнение на функцията “Довереник на облигационерите”, сключен между “АБВ Инвестиции” ЕООД -довереник и “Български фонд за вземания” АДСИЦ – емитент

* * *

На свое заседание от 28.01.2021 г. Комисията за финансов надзор потвърди потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Велграф Асет Мениджмънт“ АД , гр. София. Емисията е в размер на 20 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с фиксирана проста годишна лихва в размер на 4.50%, платимa на 6-месечен период, с дата на емитиране 21.07.2020 г. и дата на падеж 21.07.2027 г.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, ISIN: BG2100006209, част I Резюме

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, ISIN: BG2100006209, част II Регистрационен документ

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Велграф Асет Мениджмънт“ АД, ISIN: BG2100006209, част III Документ за предлаганите ценни книжа

* * *

29.01.2021 г.

Договор за изпълнение на функцията “Довереник на облигационерите”, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „Север – Холдинг“ АД – емитент

* * *

22.10.2020 г.

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „Велграф асет мениджмънт“ АД – емитент

* * *

30.04.2020 г.

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „Булгар Чех инвест холдинг“ АД – емитент

* * *

09.04.2020 г.

Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „АБВ Инвестиции“ ЕООД – довереник и „Родна земя холдинг“ АД – емитент

* * *

23.03.2020 г.

Уведомление за успешно приключила подписка за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Алтерон” АДСИЦ може да намерите тук.

* * *

19.03.2020 г.

Съобщение до инвеститорите за удължаване срока на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Алтерон” АДСИЦ можете да намерите тук.

* * *

12.02.2020 г.

Заявката за записване на акции на „АЛТЕРОН“ АДСИЦ срещу притежаваните права можете да намерите тук.

* * *

31.01.2020 г.

На свое заседание от 30.01.2020 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от Алтерон АДСИЦ. Емисията е в размер на 900 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 20 лева всяка и е в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.

Съобщение по чл. 92а, ал.1 и 2 от ЗППЦК

Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала – част I Резюме

Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала – част II Регистрационен документ

Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала – част III Документ за предлаганите ценни книжа

* * *

18.11.2019 г.

На свое заседание от 14.11.2019 г. Комисията за финансов надзор потвърди потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Устрем Холдинг“ АД, гр. София. Емисията е в размер на 22 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 лева всяка, с фиксирана проста годишна лихва в размер на 4.50%, платимa на 6-месечен период, с дата на емитиране 31.05.2019 г. и дата на падеж 31.05.2027 г.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на  „Устрем Холдинг“ АД, ISIN: BG2100010193, част I Резюме

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на  „Устрем Холдинг“ АД, ISIN: BG2100010193, част II Регистрационен документ

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на „Устрем Холдинг“ АД, ISIN: BG2100010193, част III Документ за предлаганите ценни книжа

* * *

07.08.2019 г.

Уведомление за успешно приключила подписка за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Родна Земя Холдинг“ АД.

Резултатите от публичното предлагане са, както следва:

– Дата на приключване на подписката: 07.08.2019 г.;

– Общ брой записани акции: 19 999 997 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас всяка;

– Сума получена срещу записаните акции: 35 999 994.60 лева;

* * *

05.08.2019 г.

Съобщение до инвеститорите за удължаване срока на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Родна Земя Холдинг” АД можете да намерите тук.

* * *

02.07.2019 г.

Съобщение за резултатите от приключило търгово предложение за акциите на „Север Холдинг“ АД

На основание чл. 157 от ЗППЦК и чл. 37, ал. 1 от Наредба №13 за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции, ЗОРА 2005 ЕООД в качеството си на търгов предложител, отправил търгово предложение по чл. 149, ал. 1 и ал. 6 от ЗППЦК за закупуване на всички акции на останалите акционери в „Север Холдинг” АД, уведомява относно следните резултати от търговото предлагане:

– акционери, приели търговото предложение: 1

– общ брой акции: 1387

В съответствие с чл. 37, ал. 3 от Наредба № 13 „ЗОРА 2005“ ЕООД обявява, че след изтичане на срока на търговото предложение и след сетълмента на сделката по прехвърляне на книжата на акционерите приели търговото предложение, ще притежава пряко 525 702 акции или 67.34 % от капитала на „Север Холдинг” АД.

Резултатите от търговото предложение ще бъдат публикувани и на интернет страницата на информационна агенция Инфосток (www.infostock.bg).

* * *

27.06.2019 г.

Заявката за записване на акции на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД срещу притежаваните права можете да намерите тук. Приетите заявки за записване на акции следва да се предадат на обслужващия увеличението инвестиционен посредник- АБВ Инвестиции ЕООД, гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20, е-mail: office@abvinvest.eu

* * *

17.06.2019 г.

„РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 102176770, със седалище и адрес на управление гр. София 1113, район Изгрев, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 10 на основание чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане на 20 000 000 (двадесет милиона) броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1.00 лев на акция и емисионна стойност 1.80 лв. на акция. Пълният текст на съобщението по чл.92а, ал.1 и 2 от ЗППЦК можете да намерите тук:

Съобщение по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД се извършва въз основа на Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за Финансов Надзор с Решение № 769-Е/11.06.2019 г.

Проспект за първично публично предлагане на 20 000 000 броя акции от увеличението на капитала на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, част I Резюме

Проспект за първично публично предлагане на 20 000 000 броя акции от увеличението на капитала на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, част II Регистрационен документ

Проспект за първично публично предлагане на 20 000 000 броя акции от увеличението на капитала на „РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ“ АД, част III Документ за предлаганите ценни книжа

* * *

03.06.2019 г.

Търгово предложение от „Зора 2005” ЕООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД, гр. Варна, на 256 370 броя акции от капитала на „Север – Холдинг” АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 3.66 лева.

Съобщение по чл.151, ал.4 от ЗППЦК относно търгово предложение по чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗППЦК от мажоритарния собственик “Зора 2005” ЕООД за закупуване на акциите на останалите акционери на “Север холдинг” АД

Търгово предложение съгласно чл. 149 ал.1 и ал.6 от ЗППЦК за закупуване на всички останали акции на акционерите в “Север холдинг” АД

Становище на Съвета на директорите на “Север Холдинг” АД

Заявление за приемане на търгово предложение за закупуване на акции на “Север холдинг” АД

Заявление за оттегляне на търгово предложение за закупуване на акции на “Север холдинг” АД

* * *

30.04.2019 г.

Уведомление за успешно приключила подписка за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Екип-98 Холдинг” АД

* * *

04.04.2019 г.

Съобщение за резултатите от приключило търгово предложение за акциите на “Биоиасис” АД.

* * *

03.04.2019 г.

На свое заседание от 02.04.2019 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадени от “Нео Лондон Капитал” АД с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 20 000 000 лева, разпределени в 20 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1000 лева всяка. Фиксираната проста годишна лихва е в размер на 6,75%, платима на 6-месечен период, с дата на емитиране 28.06.2018 г. и дата на падеж 28.06.2026 г.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на “Нео Лондон Капитал” АД – Част I Резюме

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на “Нео Лондон Капитал” АД – Част II Регистрационен документ

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на “Нео Лондон Капитал” АД – Част III Документ за предлаганите ценни книжа

* * *

06.03.2019 г.

Търгово предложение съгласно чл. 149, ал.1 и ал.6 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа за закупуване на всички останали акции на акционерите в “Биоиасис” АД, ISIN: BG1100008082

Заявление за приемане на търгово предложение

Заявление за оттегляне на прието търгово предложение

* * *

01.03.2019 г.

Съобщение до инвеститорите за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на “Екип-98 Холдинг” АД може да намерите тук.

* * *

14.01.2019 г.

На свое заседание от 04.01.2019 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на акции, които ще бъдат издадени от „ЕКИП-98 Холдинг“ АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 600 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 15 лева всяка.

Проспект за първично публично предлагане на 600 000 (шестстотин хиляди) броя акции от увеличението на капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД, част I Резюме

Проспект за първично публично предлагане на 600 000 (шестстотин хиляди) броя акции от увеличението на капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД, част II Регистрационен документ

Проспект за първично публично предлагане на 600 000 (шестстотин хиляди) броя акции от увеличението на капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД, част III Документ за предлаганите ценни книжа

Съобщение по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

* * *

15.11.2018 г.

На свое заседание от 15.11.2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Загора Фининвест“ АД, гр. Стара Загора. Емисията е в размер на 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка, с фиксирана проста годишна лихва в размер на 5,40%, платимa на 6-месечен период, с дата на емитиране 29.03.2017 г. и дата на падеж 29.03.2025 г.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на Загора Фининвест АД, ISIN: BG2100006175, част I Резюме

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на Загора Фининвест АД, ISIN: BG2100006175, част II Регистрационен документ

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на Загора Фининвест АД, ISIN: BG2100006175, част III Документ за предлаганите ценни книжа

* * *

08.10.2018 г.

Съобщение до инвеститорите за удължаване срока на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Холдинг “Света София” АД може да намерите тук.

* * *

30.08.2018 г.

АБВ Инвестиции ЕООД е упълномощен инвестиционен посредник по обслужване на публичното предлагане на 5 000 000 боря акции от увеличението на капитала на Холдинг Света София АД.

Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец при ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен Депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.

Заявки се приемат в офиса на ИП „АБВ Инвестиции” ЕООД от 10:00 до 16:00 часа. За контакти тел. 052 601 594, e-mail: draganov@abvinvest.eu и office@abvinvest.eu.

Образец на заявката за записване може да намерите тук.

* * *

21.08.2018 г.

На свое заседание от 14.08.2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от Холдинг „Света София“ АД. Емисията е в размер до 5 000 000  броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3,60 лева всяка една. Акциите ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на Холдинг „Света София“ АД съгласно решение от 06.06.2018 г. на съвета на директорите на дружеството.

Съобщение по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

Проспект за първично публично предлагане на 5 000 000 (пет милиона) броя акции от увеличението на капитала ISIN BG1100008983, част I Резюме

Проспект за първично публично предлагане на 5 000 000 (пет милиона) броя акции от увеличението на капитала ISIN BG1100008983, част II Регистрационен документ

Проспект за първично публично предлагане на 5 000 000 (пет милиона) броя акции от увеличението на капитала ISIN BG1100008983, част III Документ за предлаганите ценни книжа

* * *

На свое заседание от 06.06.2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия  в размер 10 000 000 (десет милиона) лева, разпределени в 10 000 (десет хиляди) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с единична номинална стойност 1 000 (хиляда) лева всяка, издадени на 28.12.2017 г. и с падеж 28.12.2025 г., с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5.75% и с периодичност на лихвените плащания на 6-месечен срок, с ISIN код BG2100030175, издадени от “Алтерон” АДСИЦ, гр. Варна.

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, част I, Резюме

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, част II, Регистрационен документ

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, част III, Документ за предлаганите ценни книжа

* * *

Инструкции за инвестиционните посредници относно подавнето на заявки за процедурата по увеличение на капитала на “Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД

Форма образец за ИП

* * *

Коригирано съобщение по чл. 92, ал.1 и 2 от ЗППЦК във връзка с процедура по увеличение на капитала на “Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД

Уведомително писмо от “Индъстри дивелъпмънт холдинг” АД

Съобщение по чл. 92. ал.1 и 2 от ЗППЦК

* * *

На свое заседание от 12.01.2018 г. Комисията за финансов надзор потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 9 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,80 лева всяка, които ще бъдат издадени от „Индъстри дивелъпмънт холдинг“ АД, гр. София, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството.

Съобщение по чл.92, ал.1 и 2 от ЗППЦК

Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала, част I, Резюме

Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала, част II, Регистрационен документ

Проспект за първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала, част III, Документ за предлаганите ценни книжа

* * *

 

На свое заседание от 18 септември 2017 г. Комисията за финансов надзор взе решение за потвърждаване на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Екип-98 Холдинг” АД.

 

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Екип-98 Холдинг” АД:

„Екип-98 Холдинг” АД, част I на Проспекта, Резюме

„Екип-98 Холдинг” АД, част II на Проспекта, Регистрационен документ

„Екип-98 Холдинг” АД, част III на Проспекта, Документ за предлаганите ценни книжа

* * *

 

На свое заседание от 11 юли 2017 г. Комисията за финансов надзор взе решение за потвърждаване на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД.

Уведомление до Обществеността

 

Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД:

„Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, част I на Проспекта, Резюме

„Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, част II на Проспекта, Регистрационен документ

„Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД, част III на Проспекта, Документ за предлаганите ценни книжа

* * *