Сделки с ценни книжа


Регистрацията Ви като клиент на „АБВ Инвестиции” ЕООД е максимално улеснен процес. На ваше разположение е екипът от бекофиса на „АБВ Инвестиции” ЕООД . Като физическо лице вие трябва да предоставите само:

1. Заверено копие от лична карта.

2. Ако има пълномощник: нотариално заверено изрично пълномощно за извършване на сделки с финансови инструменти заверено копие от личната карта на пълномощника декларация от пълномощника, че не извършва сделки по занятие с финансови инструменти в едногодишен срок преди подписване на договора (съдържа се в договора)

*Всички заверки представляват подпис на представляващия дружеството, печат на дружеството и дата на полагане на подписаЛицата предоставят телефон за връзка и данни за банкова сметка, ако не са посочили в договора.

Документите следва да бъдат представени в офиса на „АБВ Инвестиции” ЕООД и регистрацията Ви ще бъде направена незабавно. Допълнителна информация може да потърсите на office@abvinvest.eu или ‎(052) 601 592 и ‎(052) 601 594.

Продажба на акции

Необходимите документи са: лична карта и оригинал на депозитарна разписка. В случай на упълномощаване – изрично нотариално заверено пълномощно за разпоредителни действия с ценни книжа, от името и за сметка на упълномощителя. За поръчки, на стойност над 5000 лв., в пълномощното е необходимо да е указана лична банкова сметка на упълномощителя, с всички необходими реквизити, за да може да се направи банков превод.
Сумата от продажбата се изплаща на третия работен ден след сделката.

Покупка на акции

Клиентът купувач представя лична карта. След подписване на договор, внася в брой или по сметка сума, достатъчна да осигури всички подавани поръчки. Суми, на стойност над 5000 лв., се превеждат само от лична банкова сметка на клиента към специалната клиентска сметка на посредника.

Акциите могат да се продават най-рано на третия работен ден след сделката за покупка.

Легитимация на юридически лица, регистрирани в България
Юридическо лице, което е вписано в Търговския регистър
При сключване на договор за инвестиционно посредничество, данните, идентифициращи юридическото лице и законните му представители се проверяват от оправомощен служител на ИП чрез електронния сайт на Агенцията по вписванията: www.brra.bg. Служителят на ИП разпечатва копие от документа от електронната страница на Агенцията по вписванията за архива на инвестиционния посредник.
Всяка разпечатка се заверява от представляващия / пълномощника на юридическото лице с поставяне на дата, подпис, текст “Вярно с оригинала” и печат.При констатиране на последваща промяна на данните процедурата е същата.
Документи за самоличност на лицето/ата, представляващи юридическото лице, съгласно съдебната регистрация.
Юридическо лице, което не е вписано в Търговския регистър

Удостоверение за актуално състояние /валидност не повече от 3 месеца.
Карта за идентификационен номер по БУЛСТАТ.
Документи за самоличност на лицето/ата, представляващи юридическото лице, съгласно съдебната регистрация.
Копие от удостоверението за регистрация по ЗДДС (ако има).
Всички посочени документи се представят в оригинал или като нотариално заверено копие.
Служител на ИП прави копие на документите, което се заверява от представляващия / пълномощника на юридическото лице с поставяне на дата, подпис, текст „Вярно с оригинала” и печат.
За сделки над 30 000 лв. – копие от дружествен договор.
Услуги като Регистрационен агент
Дубликат на депозитарна разписка
Само титуляр може да заяви искане за дубликат на депозитарна разписка. Упълномощаване не се допуска, независимо от обстоятелствата. Необходимо е да се представят: лична карта, данни за емитента и броя ценни книжа.
Срокът за издаване на дубликат обикновено е до седем работни дни.
Унаследяване на акции и компенсаторни инструменти<
Следва да се има предвид, че случаите на унаследяване могат да бъдат много сложни. Не се колебайте да се свържете с нас за доуточняване на детайлите.
Продажбата на ценни книжа, собственост на починало лице, може да се извърши само след извършване на процедура по унаследяване от лицензиран инвестиционен посредник, който действа и като регистрационен агент.
Необходими документи:
удостоверение за наследници – оригинал, издаден не по-късно от 6 (шест) месеца преди датата на започване на процедурата, независимо дали има промяна в наследниците;
– копие от смъртен акт;<
– наличните депозитарни разписки/ временни удостоверения, издадени на името на починалото лице. Ако наследниците не притежават депозитарни разписки/ временни удостоверения, това се удостоверява с декларация (изготвя се от инвестиционния посредник);
– копия от документите за самоличност на всички наследници, заверени собственоръчно с текста “Вярно с оригинала”, подпис и дата;
Изисквания:
– присъствие на всички лица, упоменати в удостоверението за наследници, или техни пълномощници. В случай на упълномощаване, е необходимо нотариално заверено пълномощно, с изричен и конкретен текст. Препоръчваме Ви да използвате изготвените от „АБВ Инвестиции” ЕООД бланки.
– ако стойността на финансовите инструменти, придобивани от наследника/ наследниците, е по-висока от 5000 лв., се изисква предварително уточнение на банкова сметка/ банковите сметки, по които сумите ще бъдат преведени след продажба на финансовите инструменти;

– в случай, че наследниците не са роднини по права линия без ограничения и/или съпрузи, се изисква удостоверение, издадено от общината по местооткриване на наследството, че тези ценни книжа са посочени в декларацията за облагане с данък върху наследствата и дължимият данък върху наследството е платен (удостоверение по чл.41 ал.3 от Закона за местните данъци и такси).
– в случай на несъответствие на ЕГН, вписан в депозитарната разписка/ временно удостоверени и удостоверението за наследници, се изисква документ от служба ГРАО към съответната община, удостоверяващ направената промяна;
– при Поименни компенсационни бонове – копие от решението за обезщетение, издадено от поземлената комисия;

– нотариално заверен договор за доброволна делба между наследниците (бланката се изготвя от инвестиционният посредник)

Инвестиционният посредник задържа оригиналите на представените документи.
Процедурата по унаследяване се извършва на два етапа:.

1. Блокиране на ценните книжа, собственост на починалото лице – в съответствие с нареждане, подписано от всички наследници или техен/ техни представители.

2. Прехвърляне на ценните книжа на един или повече наследници, в зависимост от волеизявлението на наследниците, удостоверено в договора за доброволна делба.

Приблизителен срок за приключване – седем работни дни.