Документи


30.04.2024 г. Информация относно качеството на изпълнение на нарежданията, постигнато на местата за изпълнение съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2023 г.

30.04.2024 г. Информация относно водещите пет места за изпълнение на нареждания, съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2023 г.

                            Информацията е достъпна за изтегляне във формат csv тук

26.03.2024 г. Финансов отчет на „АБВ Инвестиции“ ЕООД за 2023 г.

26.03.2024 г. Оповестявания „АБВ Инвестиции“ ЕООД за 2023 г.

30.11.2023 г. Валутни курсове

30.11.2023 г. Тарифа на „АБВ Инвестиции” ЕООД, в сила от 01.01.2024 г.

04.05.2023 г. Правила за вътрешно подаване на сигнали в инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции” ЕООД

02.05.2023 г.  Информация относно качеството на изпълнение на нарежданията, постигнато на местата за изпълнение съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2022г.

28.04.2023 г. Информация относно водещите пет места за изпълнение на нареждания, съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2022 г.

                            Информацията е достъпна за изтегляне във формат csv тук.

30.03.2023 г. Финансов отчет на „АБВ Инвестиции“ ЕООД за 2022 г.

30.03.2023 г. Оповестявания „АБВ Инвестиции“ ЕООД за 2022 г.

19.12.2022 г. Тарифа на „АБВ Инвестиции” ЕООД, в сила от 23.01.2023 г.

26.10.2022 г. Тарифа на „АБВ Инвестиции” ЕООД, в сила до 22.01.2023 г.

29.09.2022 г. Общи условия на „АБВ Инвестиции“ ЕООД, приложими към договорите с клиенти, приети на 29.09.2022 г., в сила от 31.10.2022 г.

29.09.2022 г. Процедура за управление на жалби на „АБВ Инвестиции“ ЕООД

29.04.2022 г. Информация относно качеството на изпълнение на нарежданията, постигнато на местата за изпълнение съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2021 г.

29.04.2022 г. Информация относно водещите пет места за изпълнение на нареждания, съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2021 г.

                             Информацията е достъпна за изтегляне във формат csv тук.

31.03.2022 г. Финансов отчет на „АБВ Инвестиции“ ЕООД за 2021 г.

31.03.2022 г. Оповестявания „АБВ Инвестиции“ ЕООД за 2021 г.

31.01.2022 г. Уведомление до клиентите на „АБВ Инвестиции“ ЕООД във връзка с обработването на лични данни. Актуализация от 31.01.2022 г.

31.01.2022 г. Общи условия на „АБВ Инвестиции“ ЕООД, приложими към договорите с клиенти, приети на 31.01.2022 г., в сила до 30.10.2022 г.

24.01.2022 г. Информация за предварителни разходи от ИП АБВ Инвестиции ЕООД, 2022 г.

29.04.2021 г. Информация относно качеството на изпълнение на нарежданията, постигнато на местата за изпълнение съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2020 г.

29.04.2021 г. Информация относно водещите пет места за изпълнение на нареждания, съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2020 г.

                            Информацията е достъпна за изтегляне във формат csv тук.

31.03.2021 г. Финансов отчет на „АБВ Инвестиции“ ЕООД за 2020 г.

31.03.2021 г. Оповестявания „АБВ Инвестиции“ ЕООД за 2020 г.

10.03.2021 г. Уведомление във връзка с Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

04.01.2021 г. Информация за предварителни разходи от ИП АБВ Инвестиции ЕООД

04.01.2021 г. Уведомление за промяна на тарифата на „Българска фондова борса” АД

23.09.2020 г. Предоставяне на информация за решение по чл. 75а, ал.5 от ЗПФИ

13.07.2020 г. Тарифа на „АБВ Инвестиции” ЕООД, в сила до 29.11.2022 г.

08.06.2020 г. Уведомление до клиентите на АБВ Ивестиции ЕООД

16.04.2020 г. Финансов отчет на “АБВ Инвестиции” ЕООД за 2019 г.

16.04.2020 г. Оповестявания “АБВ Инвестиции” ЕООД за 2019 г.

31.03.2020 г. Информация относно качеството на изпълнение на нарежданията, постигнато на местата на изпълнение съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2019 г.

31.03.2020 г. Информация относно водещите пет места за изпълнение на нареждания, съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2019 г.

                            Информацията е достъпна за изтегляне във формат csv тук.

01.04.2019 Финансов отчет на “АБВ Инвестиции” ЕООД за 2018 г.

01.04.2019 Оповестявания “АБВ Инвестиции” ЕООД за 2018 г.

06.02.2019 Уведомление за актуализация на Общите условия, приложими към договорите с клиенти. Новите Общи условия, в сила до 28.02.2022 г. можете да изтеглите тук.

Информация относно водещите пет места за изпълнение на нареждания съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2018 г. Информацията е достъпна за изтегляне във формат csv тук.

Информация относно качеството на изпълнение на нарежданията, постигнато на местата за изпълнение съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2018 г.

Уведомление за промяна в Общите Условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД. Новите Общи условия можете да изтеглите тук.

Уведомление до клиентите на “АБВ Инвестиции” ЕООД във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни от 25 май 2018 г.

Видовете лични данни, обработвани от “АБВ Инвестиции” ЕООД можете да видите тук.

Тарифа на „АБВ Инвестиции” ЕООД, в сила до 12.07.2020 г.

Общи условия на „АБВ Инвестиции” ЕООД, в сила до 28.02.2022 г.

Политика за изпълнение на нареждания на “АБВ Инвестиции” ЕООД

Финансови инструменти и риск

Информация относно водещите пет места за изпълнение на нареждания и постигнатото качество на изпълнение съласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 на Комисията от 8 Юни 2016 г. Информацията е достъпна за изтегляне във формат csv тук.

Финансов отчет на „АБВ Инвестиции” ЕООД за 2017 г.

Оповестявания „АБВ Инвестиции” ЕООД за 2017 г.

Финансов отчет на „АБВ Инвестиции” ЕООД за 2016 г.

Оповестявания „АБВ Инвестиции” ЕООД за 2016 г.