Документи


01.04.2019 Финансов отчет на „АБВ Инвестиции“ ЕООД за 2018 г.

01.04.2019 Оповестявания „АБВ Инвестиции“ ЕООД за 2018 г.

06.02.2019 Уведомление за актуализация на Общите условия, приложими към договорите с клиенти. Новите Общи условия можете да изтеглите тук.

Информация относно водещите пет места за изпълнение на нареждания съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2018 г. Информацията е достъпна за изтегляне във формат csv тук.

Информация относно качеството на изпълнение на нарежданията, постигнато на местата за изпълнение съгласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 за 2018 г.

Уведомление за промяна в Общите Условия, приложими към договорите с клиенти на ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД. Новите Общи условия можете да изтеглите тук.

Уведомление до клиентите на „АБВ Инвестиции“ ЕООД във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни от 25 май 2018 г.

Видовете лични данни, обработвани от „АБВ Инвестиции“ ЕООД можете да видите тук.

Тарифа на „АБВ Инвестиции“ ЕООД

Общи условия на „АБВ Инвестиции“ ЕООД

Политика за изпълнение на нареждания на „АБВ Инвестиции“ ЕООД

Финансови инструменти и риск

Информация относно водещите пет места за изпълнение на нареждания и постигнатото качество на изпълнение съласно Делегиран Регламент (ЕС) 2017/576 на Комисията от 8 Юни 2016 г. Информацията е достъпна за изтегляне във формат csv тук.

Финансов отчет на „АБВ Инвестиции“ ЕООД за 2017 г.

Оповестявания „АБВ Инвестиции“ ЕООД за 2017 г.

Финансов отчет на „АБВ Инвестиции“ ЕООД за 2016 г.

Оповестявания „АБВ Инвестиции“ ЕООД за 2016 г.