За нас


abv-investments-crop-400АБВ Инвестиции” ЕООД е лицензиран инвестиционен посредник, член на Българска фондова борса АД и Централен депозитар АД.

„АБВ Инвестиции” ЕООД предлага посредничество за сключване на сделки за покупка или продажба на финансови инструменти: акции на български публични дружества, регистрирани за търговия на Българска фондова борса АД; акции на български непублични дружества, регистрирани в Централен депозитар АД; компенсаторни инструменти – Поименни компенсационни бонове, Компенсаторни записи, Жилищни компенсаторни записи.

Посредникът предлага и услуги като Регистрационен агент: дубликати на депозитарни разписки, процедури по унаследяване на акции или компенсаторни инструменти, дарение.