Контакти


Идентификация:

BIC: ABIEBGS1

LEI: 8945007TB0JVC9EJXT20

Лицензи и разрешения:

Разрешение за извършване на дейност като инвестиционен посредник с решение № 21-ИП/31.03.1999 г. на КЦКФБ. „АБВ-Инвестиции“ ЕООД е вписано в регистъра на инвестиционните посредници с Удостоверение № РГ-03-0190/06.04.2000 г. на ДКЦК. Дружеството е прелицензирано от Комисията за финансов надзор с лиценз № РГ-03-0190/10.04.2006 г. С Решение № 176-ИП на Комисията за финансов надзор от 06.02.2019 г. е разширен обхвата на предлаганите услуги и извършваните дейности, в резултат на което е издаден лиценз с № РГ-03-190/20.02.2019 г.

  Клиентска сметка:
   Тексим банк АД, BIC: TEXIBGSF
  IBAN: BG79TEXI95451005175202

  Адрес: гр. Варна, бул.“Княз Борис I“ №7, ет.2
  телефони за връзка: 052 601 594; 052 601 592

   

  ЕКИП :

   

  abv
  abv
  abv
  abv
  abv
  abv


  abv
  abv
  abv
  abv
  abv