Корпоративни събития


30.09.2020 Уведомление за предстоящо корпоративно събитие
Вид на корпоративното събитие Разпределяне на дивидент за 2019 г.
Емитент Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ
ISIN на емисията BG1100001053
Брутен дивидент на една акция (лв) 0.1241487
Правото да получат дивидент имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива с право на дивидент на 14-ия ден след деня на ОСА, или към 12.10.2020 г.
Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право на дивидент, е 08.10.2020 г.
* * *
09.09.2020 Уведомление за предстоящо корпоративно събитие
Вид на корпоративното събитие Общо събрание на акционерите
Емитент Добротица-БСК АД /в ликвидация/
ISIN на емисията BG11DODOVT18
Дата и час 10.11.2020 10:00
Място гр. Добрич, бул.“25-ти Септември“ 8
* * *
08.09.2020 Уведомление за предстоящо корпоративно събитие
Вид на корпоративното събитие Общо събрание на акционерите
Емитент ЕЛАНА Фонд за земеделска земя АДСИЦ
ISIN на емисията BG1100062063
Дата и час 14.10.2020 10:00
Място гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, ет. 12
* * *
08.09.2020 Уведомление за предстоящо корпоративно събитие
Вид на корпоративното събитие Общо събрание на акционерите
Емитент Зенит Инвестмънт Холдинг АД
ISIN на емисията BG1100104980
Дата и час 05.10.2020 10:30
Място гр. София, бул. Тодор Александров № 73, ет.1
* * *
08.09.2020 Уведомление за предстоящо корпоративно събитие
Вид на корпоративното събитие Общо събрание на акционерите
Емитент Фонд Имоти АДСИЦ
ISIN на емисията BG1100036042
Дата и час 15.09.2020 12:00
Място гр. София, бул. „Черни връх“ № 54 – 56, Хотел Легенди, Конферентна зала Легенди
L * * *